aktualnosci

aktualnosci (211)

LOGOWANIE DO E-DZIENNIKA
piątek, 04 wrzesień 2020 09:16

Rodzice,

ponieważ zdarzają się trudności z pierwszym logowaniem (jest to problem z systemem) bardzo proszę kliknąć poniższy link, następnie zaloguj, wybrać opcję załóż konto, podać swój adres e-mail (ten który podany został wychowawcy), potwierdzić autentyczność operacji i nacinąć przycisk "Wyślij wiadomość".
Na podany adres e-mail system wyśle wiadomość zawierającą dalsze instrukcje

https://uonetplus.vulcan.net.pl/zawidow/

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!
czwartek, 27 sierpień 2020 11:44

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi wychowankami oraz Państwem! Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem. W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłem wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.szkola.zawidow.eu i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1. Uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas I-III wchodzą do szkoły wejściem głównym. Zalecany czas przyjścia 7.30-7.45. Nauka rozpoczyna się według planu o godzinie 7.45. Oddział Przedszkolny rozpoczyna naukę o godz. 8.00

2 Uczniowie klas IV-VIII wchodzą do szkoły wejściem Nr 2 w starej „części” szkoły. Zalecany czas przyjścia 7.45-8.00. Nauka rozpoczyna się według planu o godzinie 8.00.

3. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.

4. Rodzice do oddziału przedszkolnego przyprowadzają dziecko zdrowe.

5. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.

6. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.

7. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.

8. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.

9. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. Wejście na teren szkoły w celu załatwiania spraw administracyjnych lub potrzebnego kontaktu z dyrektorem po uprzednim umówieniu się na wizytę.

10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

11. W szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Obowiązuje w czasie przyjścia do szkoły i wyjścia z niej, podczas przerw międzylekcyjnych oraz korzystania z sanitariatów. Obowiązek zakrywania ust nie dotyczy zajęć edukacyjnych. 12. Przed wejściem do budynku należy dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.

13. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

14. Rodzice nie przebywają na terenie placówki.

15. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem lub założyć rękawiczki ochronne.. Odbieranie dziecka ze szkoły.

Powrót ucznia do domu ze szkoły: 

1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły po zakończonych lekcjach powinien oczekiwać przed wejściem do szkoły lub w strefie wyznaczonego obszaru.

2. Rodzic odbierający dziecko przed zakończeniem zajęć lub ze świetlicy zgłasza ten fakt i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.

3. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.

4. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.

5. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać od nauczyciela z wykorzystaniem e-dziennika.

6. Uczeń klasy IV – VIII po zakończonych lekcjach udaje się do szafki i do wyznaczonego wyjścia Nr 2 (stare wejście) w celu opuszczenia szkoły. Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor

Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2020/2021
wtorek, 23 czerwiec 2020 13:44

Szkolny Zestaw Podreczników 20-21.pdf

Zakupu podręczników do wszystkich zajęć edukacyjnych (za wyjątkiem religii) dla uczniów dokonuje szkoła. Podręczniki dla uczniów są wypożyczane we wrześniu zgodnie z regulaminem.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020/2021
sobota, 23 maj 2020 13:54

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie 
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków 
  o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Biblioteka
środa, 01 kwiecień 2020 15:24

SZKOLNA BIBLIOTEKA POLECA

Wykaz stron zapewniających darmowy dostęp do literatury:

WolneLektury.pl 

Biblioteka cyfrowa zawierająca ponad 5500 tytułów, w tym wiele szkolnych lektur. Ebooki są dostępne w wielu formatach, w tym na czytniki. Serwis zawiera także audiobooki. Projekt fundacji Nowoczesna Polska.

Lektury.gov.pl
Serwis zawiera wiele szkolnych lektur wraz z ich wykazem oraz opisami. Książki są dostępne online oraz do pobrania w wielu formatach, także na czytniki. Projekt realizowany w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
środa, 01 kwiecień 2020 14:54

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zachęcamy rodziców młodszych dzieci o zapoznanie się z poniższym materiałem:

Koronawirus dla najmłodszych:

Książeczka o koronawirusie :
1. https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_043dfd8a71d64cb78df2c51d21574e6b.pdf od https://eduzpomyslem.wixsite.com
2. https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf?fbclid=IwAR07cQls_yfrsLbmozgPL3pwYskf2L3iofyat5-D-6URZWjLeTyiC9P2Hjs Bajki o koronawirusie:
https://www.youtube.com/watch?v=Grc0dN9q-Lg 
https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM 

https://www.youtube.com/watch?v=YGqIwp9RDEo 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4

Mogą Państwo skontaktować się z poniżej umieszczonymi instytucjami, które również są do Waszej dyspozycji:
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" nr tel. 22 668 70 00, czynne codziennie: 12:00 - 18:00,
• Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - tel. 116 111 (możecie dzwonić albo pisać).
• Infolinia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu.
Bezpłatne porady psychologiczne i porady psychiatryczne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 , tel.: 571 306 436.

Porady psychologiczne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00, tel.: 600 369 237 lub 601 266 265 lub 607 285 907.

Porady psychoterapeutyczne tylko we wtorek w godzinach 14:00-19:00, tel.: 600 369 237 lub 601 266 265 lub 607 285 907. Prosimy o przygotowanie danych osobowych i aktualnego miejsca pobytu

"Coś" dla dzieci:

W artykule, pod wskazanym poniżej linkiem, pt. „Baw się i ucz, nie wychodząc z domu. Zobacz wybór gier i zabaw online!” znajdziesz kilka ciekawych propozycji do nauki i zabawy w domu
https://brpd.gov.pl/2020/03/24/baw-sie-i-ucz-nie-wychodzac-z-domu-zobacz-wybor-gier-i-zabaw-online/ Zapraszamy Was do skorzystania z propozycji gier i zabaw polecanych przez stronę internetową Rzecznika Praw Dziecka.

Polecamy również kilka książek dla dzieci wspierające rozwój społeczno - emocjonalny:
1. „Garść radości, szczypta złości” Zabawy i ćwiczenia pomagające zrozumieć i oswoić emocje. W. Kołyszko, J. Tomaszewska
2.„Złość i smok Lubomił” ” Zabawy i ćwiczenia pomagające zrozumieć i oswoić emocje. W. Kołyszko, J. Tomaszewska.
3.„Po co się złościć?” Seria bezpieczne dziecko- dręczyciel potrzebuje pomocy. E. Zubrzycka.
4.„Wstyd i latający śpiwór” Zabawy i ćwiczenia pomagające zrozumieć i oswoić emocje. W. Kołyszko, J. Tomaszewska
5.„Dobre i złe przyjaźnie” E. Zubrzycka
6.„O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów”, E. Zubrzycka
7.„Smutek i zaklęte miasto” Zabawy i ćwiczenia pomagające zrozumieć i oswoić emocje. W. Kołyszko, J. Tomaszewska
8. „Rozmowy z dzieckiem. Proste odpowiedzi na trudne pytania”, J. Korzeniewska
9.„Dobre i złe sekrety” Seria bezpieczne dziecko – jak się bronić przed przemocą w szkole., E. Zubrzycka
10.„Wielka księga uczuć.” G. Kasdepke
11.„Kocha, lubi, szanuje … czyli jeszcze o uczuciach.” G. Kasdepke

PSYCHOLOG

Szanowni Państwo,
w związku z aktualną sytuacją epidemii koronawirusa psycholog szkolny proponuje dzieciom, a także Państwu jako rodzicom i opiekunom możliwość skorzystania z porad, wsparcia, konsultacji czy rozmowy z psychologiem poprzez Internet.

Jeżeli chcesz porozmawiać z psychologiem, martwisz się o swoje dziecko albo potrzebujesz porady w kwestiach wychowawczych, emocjonalnych lub innych psychologicznych to skorzystaj z naszego zdalnego wsparcia psychologicznego w każdy czwartek od 8- 13 (lub innym terminie po ówczesnym ustaleniu).
Wszystkich chętnych i zainteresowanych o kontakt z psychologiem prosimy o proste zgłoszenie takiej potrzeby poprzez wiadomość w dzienniku do Barbara Szołomicka-Robaszewska.
Psycholog po odebraniu wiadomości skontaktuje się z zainteresowanymi i w dogodnej formie udzieli oczekiwanej pomocy.

PEDAGOG

Kontakt z pedagogami możliwy jest poprzez e-dziennik, maile:

Anetta Baran – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Sylwia Zabłocka-Śledzka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz za pośrednictwem messengera. Pedagodzy są do dyspozycji w następujących godzinach:

Anetta Baran
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 10-12
środa - 11-14

Sylwia Zabłocka-Śledzka
poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 10-12
czwartek - 12-14

Lekcja wf
niedziela, 22 marzec 2020 16:53

Witam wszystkich serdecznie.

Ponieważ musimy siedzieć w domach by zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa i mamy trochę więcej czasu dla siebie, proponuję podjąć wyzwanie i powalczyć o lepszą kondycję. Długotrwałe siedzenie przed komputerem osłabia nasze mięśnie i może powodować wiele przykrych dolegliwości. Do wspólnych ćwiczeń namawiam rodziców.

Przygotowałam kilka linków do filmików z prostymi ćwiczeniami fizycznymi na różne okazje. Najdłuższy z nich ma zaledwie 20 minut. Proszę się nie zniechęcać, gdy czegoś nie będziecie mogli wykonać w 100% - ważna jest systematyczność.

Podjęcie wyzwania pozwoli wam pozbyć się wyrzutów sumienia, że nic nie robię dla swojego zdrowia i poświęcając sobie zaledwie 20 minut cieszyć się dobrym samopoczuciem.

Podział na dziewczęta i chłopcy jest oczywiście umowny.

Będę wdzięczna, jeżeli podzielicie się swoimi refleksjami co do zaproponowanej aktywności ze mną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozdrawiam i do boju !

 Janina Kwolek

Trening ogólnorozwojowy dla dziewcząt:

https://www.youtube.com/watch?v=Uk2TRawRlBk- poranna joga - zajęcia rozciągające, spokojne

https://www.youtube.com/watch?v=NOp-2KeuqN8 -trening poranny z Martą dosyć intensywny

https://www.youtube.com/watch?v=F5OM1IQko0U - trening poranny

https://www.youtube.com/watch?v=XV3g2c9SC-g

https://www.youtube.com/watch?v=wFgZRt1Kyf8

Trening ogólnorozwojowy dla chłopców:

https://www.youtube.com/watch?v=4ht1zHej6pk -trening poranny

https://www.youtube.com/watch?v=UhUrnwJL2dY - trening poranny

https://www.youtube.com/watch?v=oKLMHA9ylYo -bardzo staranne wykonanie techniczne wszystkich ćwiczeń

https://www.youtube.com/watch?v=VYNPsTrh1RQ

Gimnastyka korekcyjna:

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I  – ćwiczenia mogą być stosowane przed snem. U dzieci młodszych w obecności rodziców lub wspólnie w celu nadzorowania poprawnego wykonania.

Ćwiczenia przed snem:

https://www.youtube.com/watch?v=JXRDb-0ki74 polecam dla wszystkich- bardzo relaksujące.

    

Zawieszenie zajęć
czwartek, 12 marzec 2020 07:49

Warszawa, 11 marca 2020 roku

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Strona 1 z 16