Przewodniczący: 

Z-ca przewodniczącego: 

Skarbnik: 

Opiekun SU: Agnieszka Śniegula