REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Szkoła Podstawowa w Zawidowie

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej w Zawidowie.
2. Ze stołówki korzystają również uczniowie, których dożywianie finansuje MOPS 
oraz  inni sponsorzy.
3. Zapisu ucznia na obiady dokonuje rodzic/opiekun prawny na podstawie umowy.

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora zgodnie z umową 
zawartą z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Konkurencja” 
z siedzibą w Zgorzelcu „o sporządzaniu i dostarczaniu 
do siedziby Szkoły Podstawowej w Zawidowie dla 
dzieci gorącego posiłku w postaci dwudaniowego obiadu”.

III. OPŁATY:

1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest 
na konto nr 16 1020 2137 0000 9402 0115 8963 w kwocie ustalonej przez szkołę, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10-go każdego miesiąca.
2. W przypadku nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca, uczniowie 
zalegający z opłatami,  nie będą mogli korzystać z posiłków w danym miesiącu.	

IV. ZWROTY ZA OBIADY:

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub 
innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub 
dłużej.
2. Zwroty dokonywane są przez szkołę na podawane przez rodzica/opiekuna prawnego 
konto. 
3. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie osobiście, telefonicznie 
lub pisemnie do godz. 14.00 dnia poprzedzającego wydawanie obiadu. 
W wyjątkowych sytuacjach nieobecność można zgłosić w danym dniu do godz. 8.00.
Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zwrócona w następnym miesiącu. 
3. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega 
zwrotowi kosztów.

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

1.Posiłki wydawane są od godz. 11.40 do godz. 14.30
2.W stołówce wywieszony jest jadłospis dekadowy z wyszczególnionymi alergenami. 
Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami spełniającymi wymogi określone 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015 r. 
 
VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu 
w jadalni czuwa nauczyciel świetlicy i woźna.
4. Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej zobowiązani są do pozostawienia 
kurtek i plecaków w szafkach szkolnych lub przed stołówką.
5. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym.
6. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos. Decyzja ta podyktowana jest 
względami sanitarnymi.
7. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów 
na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek 
(rodzice oraz inne osoby 
proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu).
8. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka 
w jednym szeregu.
9. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
- spokojnie poruszać się nie utrudniając komunikacji,
- zachować porządek przy odbiorze posiłku oraz odnoszeniu naczyń,
- reagować na uwagi personelu,
- zastawić po sobie porządek,
- szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,
10. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będą poinformowani wychowawca, 
rodzice oraz Dyrektor szkoły.